* สินเชื่อบุคคลใหม่ล่าสุดที่มี ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด  60-72 เดือน  สินเชื่อบุคคล ที่ตอบทุกความต้องการของคุณ ทันการณ์ทุกเรื่องที่จำเป็น (เช่น ใช้ชำระภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตประจำวันของผู้กู้,ใช้นำไปลงทุนในธุรกิจส่วนตัวของผู้กู้,ใช้นำไปปล่อยให้ผู้อื่นกู้อีกต่อ และนำไปใช้ในกิจการอื่นๆ ที่ไม่เป็นเรื่องผิดหลักกฎหมาย และหลักศีลธรรมได้ เป็นต้น)

เหตุผลที่แนะนำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

 • ผ่อนน้อย  สบายนาน  ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด  60 เดือน(สำหรับพนักงาน,ข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ) และสูงสุด 72 เดือน(สำหรับเจ้าของกิจการทั่วไป)
 • เพียงพอกับทุกความต้องการโดยเริ่มต้นที่วงเงิน 30,000บาท  อนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท
 • พิเศษสุด อัตราดอกเบี้ย 18% ต่อปี(สำหรับพนักงาน,ข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้ประจำ/เดือนที่ 20,000บาทขึ้นไป แต่ถ้ารายได้ประจำ/เดือนต่ำกว่า20,000บาทแต่ไม่น้อยกว่า15,000บาท จะคิดที่อัตราดอกเบี้ยเดิมครับ(มีตารางดอกเบี้ยให้เช็คได้ครับ) และอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี(สำหรับเจ้าของกิจการทั่วไป) ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันเงินกู้
 • ให้บริการสินเชื่อทุกจังหวัด
 • หลังจากอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ทางธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าบัญชี ตามที่ผู้สมัครแจ้งความประสงค์ไว้ภายใน 3 วันทำการ
 • ไม่ต้องโอนค่าบริการใดๆ ก่อนทั้งสิ้น ตอนทำการสมัครกับตัวแทนอิสระสินเชื่อบุคคล(ยกเว้นกรณีส่งใบสมัครให้ทางไปรษณีย์ เฉพาะตอนลูกค้าส่งเอกสารต่างๆ กลับถึงตัวแทนอิสระสินเชื่อบุคคลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครต่างๆ กลับทางไปรษณีย์แบบEMS ด้วยตนเองเท่านั้นครับ

-คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • อายุ 21 – 59 ปีครับผม (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระ อายุไม่เกิน 60 ปี)
 • เป็นผู้มีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป(กรณีอัตราดอกเบี้ย 18%ต่อปี) หรือ เป็นผู้มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000-20,000 บาทครับผม (กรณีอัตราดอกเบี้ยเดิม/เช็คตามตารางดอกเบี้ยเดิมก่อนได้ครับ)
 • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไปครับผม

เจ้าของกิจการ

 • อายุ 21 – 59 ปีครับผม (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนชำระ อายุไม่เกิน 60 ปี)
 • รายได้ประจำเฉลี่ย 25,000 บาท/เดือนครับผม
 • ดำเนินธุรกิจถึงปัจจุบัน  และจดทะเบียนการค้า 3 ปีขึ้นไปครับผม

-เอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นขอสินเชื่อบุคคล

 • เอกสารการสมัครที่ทางตัวแทนอิสระสินเชื่อบุคคลส่งให้ผู้ยื่นขอสินเชื่อบุคคลไปกรอกข้อมูลการสมัคร(สำหรับพนักงาน,ข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าของกิจการทั่วไป)
 • สำเนาบัตรประชาชนที่ขีดคร่อมแสดงเจตจำนงในการยื่นขอสินเชื่อบุคคล พร้อมแสดงข้อความ รับรองสำเนาถูกต้องซึ่งถ่ายมาจากต้นฉบับจริง และเซ็นต์ลายเซ็นต์กำกับ พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุลกำกับด้านล่างของลายเซ็นต์อย่างชัดเจน (สำหรับพนักงาน,ข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าของกิจการทั่วไป)
 • ใบรับรองเงินเดือน(ฉบับจริงเท่านั้นครับ)(ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) รวมถึงใบSTATEMENTด้วยครับ หรือถ้ารายได้ประจำเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ตามคุณสมบัติผู้สมัคร สามารถนำหลักฐานสำเนาเอกสารรายได้เฉลี่ยอื่นๆ ที่มีการโอนเข้าบัญชีอย่างเป็นประจำมาประกอบที่แสดงว่าผู้ขอสินเชื่อบุคคลมีรายได้เฉลี่ยรวมกันแล้วตรงตามเงื่อนไขการสมัครได้ (สำหรับพนักงาน,ข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากของธนาคารของผู้ขอยื่นสินเชื่อบุคคลที่แสดงเลขที่บัญชี ชื่อ และที่อยู่ที่ชัดเจน(เพื่อประโยชน์ และความสะดวกในการโอนเงินเข้าบัญชีของท่านหลังจากผ่านการอนุมัติจากธนาคาร) พร้อมแสดงข้อความ รับรองสำเนาถูกต้องซึ่งถ่ายมาจากต้นฉบับจริง และเซ็นต์ลายเซ็นต์กำกับ พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุลกำกับด้านล่างของลายเซ็นต์อย่างชัดเจน(สำหรับพนักงาน,ข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าของกิจการทั่วไป)
 • สำเนาหน้าการเดินบัญชีเงินเดือนเข้าของสมุดบัญชีเงินเดือนปัจจุบัน(ย้อนหลังไม่เกิน 3-6 เดือน) พร้อมแสดงข้อความ รับรองสำเนาถูกต้องซึ่งถ่ายมาจากต้นฉบับจริง และเซ็นต์ลายเซ็นต์กำกับ พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุลกำกับด้านล่างของลายเซ็นต์อย่างชัดเจน(สำหรับพนักงาน,ข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าของกิจการทั่วไป)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า/นิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ อย่างน้อย 3 ปี (ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมแสดงข้อความ รับรองสำเนาถูกต้องซึ่งถ่ายมาจากต้นฉบับจริง และเซ็นต์ลายเซ็นต์กำกับ พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุลกำกับด้านล่างของลายเซ็นต์อย่างชัดเจน(สำหรับเจ้าของกิจการทั่วไป)
 • บิลใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคตัวจริงที่เป็นชื่อของผู้สมัครขอยื่นสินเชื่อบุคคลเอง หรือสำเนา เช่น ค่าน้ำ  หรือ ค่าไฟ หรือ ค่าโทรศัพท์ หรือ อื่นๆ อย่างน้อย 1 ใบ พร้อมเซ็นต์ชื่อผู้สมัครขอยื่นสินเชื่อบุคคลเองกำกับ และวงเล็บชื่อ และนามสกุลจริงตัวบรรจงใต้ลายเซ็นต์(สำหรับใบจริง แต่ถ้าเป็นใบสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องซึ่งถ่ายมาจากต้นฉบับจริง เพิ่มไว้ด้านบนลายเซ็นต์ด้วยนะครับผม) (สำหรับพนักงาน,ข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าของกิจการทั่วไป)

***พิเศษ*** สำหรับพนักงานประจำ,ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้ 15,000 แต่ไม่ถึง20,000 บาท จะมีการลดดอกเบี้ยให้ 4% ต่อปี ในเดือนที่ 7-12 เมื่อลูกค้าชำระค่างวดในเดือนที่ 1-6 ตรงเวลา หลังจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติที่ลูกค้าได้รับ

**หมายเหตุ**   สำหรับท่านที่สนใจสมัครสามารถแจ้งความประสงค์ของท่านผ่านทางตัวแทนอิสระสินเชื่อบุคคลชื่อKUNอ๊อบได้ทางE-mail : [email protected] โดยSubjectหัวเรื่องว่า ประสงค์จะขอยื่นสมัครสินเชื่อบุคคล พร้อมวงเล็บระบุวงเงินที่ต้องการยื่นขอ ต่อจากนั้นในช่องพิมพ์บรรยายรายละเอียดข้อมูลให้ท่านพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นอาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เบอร์โทรติดต่อกลับ E-mail อาชีพการทำงาน สถานที่ทำงาน รายได้ประจำเฉลี่ย/เดือน รวมถึงรายได้เฉลี่ยอื่นๆ (ถ้ามี) วัตถุประสงค์ของการขอสินเชื่อบุคคล เป็นต้น ซึ่งเมื่อทางตัวแทนได้รับข้อมูลตอบกลับจากท่านแล้ว ทางตัวแทนจะตอบกลับ E-mailของท่านอีกครั้ง เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวงเงินอนุมัติ และดอกเบี้ยของทางธนาคารเพื่อให้ท่านได้พิจารณาข้อมูลอีกครั้งหลังจากนั้นทางตัวแทนจะรีบดำเนินการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการขอสมัคร พร้อมแจ้งข้อมูลการนัดรับเอกสารการสมัครเพื่อยื่นขอสินเชื่อบุคคล โดยท่านสามารถเลือกแบบการนัดรับหรือแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ แล้วแต่ความสะดวกของตัวท่านเอง และหลังจากท่านได้กรอกข้อมูลในเอกสารการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านต้องนำเอกสารการสมัครนี้ พร้อมทั้งหลักฐานประกอบยื่นขอสินเชื่อบุคคล(ตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 1) ส่งคืนให้ตัวแทน โดยแบบนัดรับ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ แล้วแต่ความสะดวกของตัวท่านเอง เพื่อทางตัวแทนจะได้รีบนำเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร เสนอขอยื่นสินเชื่อบุคคลต่อฝ่ายอนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคลต่อไปได้โดยเร็ว(ระยะเวลารออนุมัติหลังยื่นเอกสารต่างๆ ประมาณ 7-10 วันทำการหรืออาจเร็วกว่านั้นครับ) หลังจากทางตัวแทนทราบผลการยื่นขอสินเชื่อบุคคลแล้วจากทางฝ่ายอนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคล ทางตัวแทนจะรีบแจ้งกลับให้ท่านได้ทราบผลโดยเร็วที่สุดครับ

 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ