บัตรเครดิต คือ

บัตรเครดิต บัตรเครดิต (credit card) คือ บัตรที่อนุญาตให้ผู้ถือบัตรสามารถชำระเงินสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด โดยมีความสามารถในการค้างชำระเงินในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีดอกเบี้ยร้อยละตามนโยบายของผู้ออกบัตร เมื่อผู้ถือบัตรชำระเงินสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเครดิต จะถูกคิดค่าธรรมเนียมจากผู้รับชำระเงินหรือผู้รับบริการตามนโยบายของผู้ออกบัตร ...